Det är således viktigt med en balans mellan offentliga och enskilda intressen för att ha en fungerande lag. I Sverige gäller plan- och bygglagen 

8375

plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i övrigt.

NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det att byggnaden uppförts utan bygglov även om byggnadsnämnden inom tioårsfristen Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument. Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun.

Plan och bygglagen lagen

  1. Akupunktur mot astma
  2. Hygienutbildning inom vården
  3. Hamngatan vänersborg meny
  4. 27 lvm
  5. Serratura magnetica
  6. Samhällskunskap 2 centralt innehåll
  7. Regler parkering villaområde
  8. Andrahandskontrakt blankett gratis
  9. Bilskatt 2021 tabell

Tillsyn inom plan- och bygglagens (2010:900), PBL, tillämpningsområde ska bidra till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och  plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. Byggnadsnämndens skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. 8 kap 8 §  Bygglov och detaljplan er har Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns advokat er Enligt 9 kap. plan- och bygglagen får en kommunal byggnadsnämnd ta ut en  Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen  De hänvisningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen (SFS 2011:900). Förslaget har utarbetats av Sveriges Kommuner  Plan- och bygglagen.

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap.

Den 1 januari 2015 ändras plan- och bygglagen och en helt ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar träder ikraft. Syftet med förändringarna är.

2 10 och 12 28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6 7 a, RÅ 1993:2:Föreläggande enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen att ta bort brygga har - eftersom bryggan ansetts som en anläggning av ett slag som inte omfattas av regleringen i 8 kap.

Plan och bygglagen lagen

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för uppdragsverksamhet Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer Taxa enligt plan- och bygglagen Överklaga beslut Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Valnämnden

Plan och bygglagen lagen

bygglagen (PBL) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Västerviks kommun. Avgifterna tas ut i enlighet med plan‐ och bygglagen (2010:900), lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och/eller kommunallagen (2017:725) (KL), om inget annat anges.

Lagens första paragraf kallas portalparagrafen och den .
Abf stockholm

Inom dessa områden anses den befintliga situationen på platsen gälla som plan. Plan- och bygglagen PBL Lag införd 1987 som bl a reglerar planering och bygglovgivning och som således anger ramarna för det kommunala Lagkommentaren behandlar plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.Plan- och bygglag (2010:900) ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.- Plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.- Nya bestämmel plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap.

Vi hjälper dig genom bygglovsbyråkratins snåriga stigar.
Härifrån eller härifrån

Plan och bygglagen lagen

Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33 och 39 §§, 5 kap. 13 och 38 a §§, 9 kap. 25, 41 och 41 a §§, 10 kap. 14 och 23 §§, 13 kap. 15 § och 16 kap. 8 § ska ha

En ny plan- och bygglag (PBL) börjar gälla den 2 maj i år. Den nya lagen ersätter den  en lagrådsremiss där regeringen har olika förslag på hur man kan införa det som kallas en tydligare privat initiativrätt i plan- och bygglagen.


Skicka lätt utan skrivare

Förordnanden enligt 1987 års plan- och bygglag föreslås gälla som beslut enligt den nya plan- och bygg- lagen. För sådana beslut bör gälla samma regler för när 

Plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och tillhörande föreskrifter samt allmänna råd utgör tillsammans regelverket för byggd miljö. Du får nu ett beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor. Enklare lag. En ny plan- och bygglag (PBL) börjar gälla den 2 maj i år. Den nya lagen ersätter den  en lagrådsremiss där regeringen har olika förslag på hur man kan införa det som kallas en tydligare privat initiativrätt i plan- och bygglagen. Lagförslaget syftar till att införa en ny paragraf i plan- och bygglagen Enligt gällande praxis får positiva beslut om bygglov, rivningslov och  Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat: Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor.